Algemene voorwaarden

  1. ALGEMEEN

Voor al onze aanbiedingen, creaties, verkopen en leveringen gelden uitsluitend onze verkoopvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is over­eengekomen. Een verwijzing naar eigen inkoop of andere voorwaarden wordt niet aanvaard, behalve in het geval dat Sulkys.eu schriftelijk uit­drukkelijk deze afwijkende voorwaarden aanvaardt.

  1. AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Sulkys.eu heeft haar prijzen ge­baseerd op de kostprijs, welke geldt op het moment van de aanbieding. Indien de kostprijzen een verhoging hebben ondergaan, zal Sulkys.eu het recht hebben deze verhoging door te berekenen en de prijzen dien overeenkomstig te verhogen, doch de koper heeft in dat geval het recht de koop te annuleren.

Indien speciaalproducten worden ontwikkeld en/of aangeschaft zullen de kosten altijd conform de aanbieding in rekening worden gebracht en deze dienen door de koper volgens de betalingsafspraken te worden voldaan. Door Sulkys.eu verstrekte creaties, afbeeldingen, tekeningen, prijsopgaven en dergelijke, mogen zonder toestemming van Sulkys.eu niet worden gekopieerd of aan derden ter hand gesteld.

  1. EIGENDOM

Alle door Sulkys.eu vervaardigde creaties, afbeeldingen, modellen en dergelijke blijven te allen tijde creatief eigendom van Sulkys.eu. Speci­aalproducties worden overeenkomstig in rekening gebracht, tekenen model kosten worden berekend volgens de gemaakte afspraken; dit betekent echter niet dat hiermee het creatieve eigendom wordt overge­dragen. Het auteurs- en productierecht blijven altijd aan Sulkys.eu voor­behouden.

  1. LEVERING

Sulkys.eu bepaalt de wijze van vervoer, ook de eventuele niet-franco leveringen. Indien een koper enig hem door Sulkys.eu verkocht goed weigert in ontvangst te nemen, zal Sulkys.eu het recht hebben eventu­ele door koper aan Sulkys.eu ter zake van zodanig goed vooruitbetaalde bedragen onder zich te houden ter verrekening met door koper aan Sul­kys.eu te betalen vergoeding, welke door koper aan Sulkys.eu op grond van de opdracht en/of weigering tot in ontvangstneming verschuldigd mocht zijn. Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opge­geven en Sulkys.eu is, ofschoon hij steeds zal trachten de levertijden zoveel mogelijk in acht te nemen, niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van levertijden. Alle leveringen zijn af fabriek (tenzij anders overeengekomen). Aflevering op een bouwplaats is tegen meer­prijs mogelijk. Alle eerste leveringen geschieden onder vooruitbetaling of rembours.

  1. GARANTIE

Sulkys.eu garandeert het geleverde uitsluitend indien en voor zover enig gebrek het rechtstreekse gevolg is van materiaal- en/of productiefouten en binnen 1 maand na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Sulkys.eu is gebracht. Sulkys.eu is als gevolg van deze garantie slechts gehouden tot het kosteloos vervangen van het geleverde. Verzending naar en van Sulkys.eu geschiedt slechts indien de klacht van koper door Sulkys.eu gegrond wordt bevonden. Indien koper niet heeft voldaan aan de beta­lingsverplichtingen aan Sulkys.eu, ondeskundig met het product is om­gegaan, schade is ontstaan door derden dan vervalt de garantieverplich­ting van Sulkys.eu. Sulkys.eu zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade welke koper mocht lijden door stilstand of vertraging van activiteiten waarvoor het Sulkys.eu product is aangeschaft. Speciaalproducten (dus geen standaard voorraadartikelen van Sulkys.eu) worden nimmer retour genomen.

  1. BETALING

Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de op­schortende voorwaarde dat de koper op grond van door Sulkys.eu in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt. Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling, tenzij anders is overeengekomen bij de gemaakte afspraken in de aanbieding en vastgelegd in de opdrachtbe­vestiging. Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van Sul­kys.eu tot dat de koper aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan en is koper derhalve niet gerechtigd om deze zekerheid of anderszins aan derden over te dragen. Koper is vanaf de vervaldatum van enige fac­tuur 1 procent rente per maand verschuldigd, welke opeisbaar zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Alle kosten van invorde­ring wegens wanbetaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de koper.

  1. TRANSPORT

Goederen geleverd door Sulkys.eu reizen te allen tijde op risico van de koper. Mocht er vertraging in levering ontstaan en/of beschadigingen aan de goederen worden geconstateerd, zal Sulkys.eu nimmer aanspra­kelijk gesteld kunnen worden voor de directe of indirecte schade. Bij­zondere verpakkingseisen dienen voortijdig schriftelijk aan Sulkys.eu te worden bekendgemaakt door de koper. Sulkys.eu zal desgewenst prijs­opgave doen van de extra te nemen maatregelen.

  1. GESCHILLEN

Alle geschillen tussen koper en Sulkys.eu welke voortvloeien uit de koop­overeenkomst, zullen – voor zover de wet niet anders bepaalt – bij uitslui­ting worden beslist door de bevoegde rechter.

  1. SLOTBEPALING

Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst in strijd mochten zijn of komen met bepalingen, vastgesteld of vast te stel­len door enige daartoe bevoegde regeringsinstantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in plaats te zijn getreden van de zodanige bepalingen.